Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym apolla.pl. jest Apolla Sp; z o. o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000733057, NIP: 5512635313 REGON: 380302531.
 2. Dane teleadresowe Sprzedawcy: Apolla Sp. z o. o. Barwałd Górny 372, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, mail: sklep@apolla.pl
 3. Dane na potrzeby składania ewentualnych reklamacji zamówień złożonych w Sklepie:e-mail: sklep@apolla.pl
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: zasady i warunki techniczne korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego pod adresem elektronicznym www.apolla.pl, zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu; warunki i zasady składania zamówień, zawierania umów sprzedaży oraz składania reklamacji.
 5. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej sklepu internetowego: www.apolla.pl nieodpłatnie.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych usług Sklepu Klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. W przypadku korzystania z usługi przeglądania asortymentu Sklepu przyjmuje się, że do akceptacji Regulaminu dochodzi z chwilą rozpoczęcia korzystania ze stron internetowych Sklepu.
 7. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe przy spełnieniu przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, wymagań technicznych.                                                                         

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedający/Usługodawca - Apolla Sp. z o. o. Barwałd Górny 372, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
 2. Sklep – sklep internetowy apolla.pl prowadzony przez Sprzedającego;
 3. Klient/Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu towarów/uslug w Sklepie, posiadająca konto w Sklepie;
 4. Konto - baza z danymi udostępnionymi przez Klienta służąca min. do realizacji zamówień, zawierająca historię zamówień. Założenie konta nie zobowiązuje do zakupów.
 5. Newsletter –elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 6. Regulamin - niniejszy Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

III. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Sklep internetowy apolla.pl prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Istotne właściwości produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu, zostały określone przy każdym produkcie na stronie internetowej Sklepu.
 3. Ceny wszystkich towarów widocznych na stronach sklepu internetowego apolla.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT w obowiązującej wysokości) i są wyrażone w złotych polskich.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu (cena towaru nie będzie zmieniana po złożeniu zamówienia przez Klienta).
 5. Informacje na temat asortymentu towarów Sklep zamieszcza na stronie www.apolla.pl. Informacje o produktach w Sklepie m.in. opisy, ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i są zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży (zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego).
 6. Sklep dokłada wszelkich starań, aby publikowane dane (specyfikacja techniczna) i zdjęcia towarów były wolne od uchybień lub błędów. Zdjęcia i prezentacje oferowanych towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Opisy i specyfikacje techniczne określonych towarów są dostarczane przez producentów lub/i importerów towarów. Pomimo dołożenia należytej staranności w ofercie prezentowanej na stronie www.apolla.pl mogą pojawić się błędy, w szczególności dotyczące danych technicznych produktu, koloru oraz innych danych indywidualizujących produkt.
 1. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane.
 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@apolla.

IV. Rejestracja użytkownika, złożenie zamówienia i zawarcie umowy

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.
 2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży ze sprzedawcą za pośrednictwem sklepu jest prawidłowa rejestracja dokonana przez Klienta oraz akceptacja przez Klienta Regulaminu.
 3. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.apolla.pl. Prawidłowa rejestracja zostanie potwierdzona poprzez wyświetlenie na stronie komunikatu systemu o poprawnym zakończeniu procesu rejestracji. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez przesłanie e-maila na adres sklep@apolla.pl. Jeżeli zamówienie Klienta jest w trakcie realizacji Konto zostanie usunięte po zrealizowaniu zamówienia.
 4. Zamówienia są przyjmowane od Klientów za pośrednictwem strony internetowej www.apolla.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest:
  1. zalogować się do Sklepu
  2. wybrać zamawiany towar w tym określić jego specyfikację,
  3. wskazać lub wybrać adres dostawy i adres, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  4. wybrać sposobów płatności spośród dostępnych w Sklepie
 6. Sprzedający nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, w tym wskazania błędnych danych kontaktowych lub adresu dostawy zamówionych towarów.
 7. Umowę traktuje się za zawartą w momencie wpływu zamówienia do systemu informatycznego sklepu internetowego i dokonania przez zamawiającego całkowitej zapłaty kosztu finalnego składającego się z ceny zamówionego towaru.  
 8. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego i adres e-mail. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie Sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta.
 9. Przesłanie do Sklepu zamówienia przez Klienta, stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 10. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany przez klienta w formularzu adres poczty elektronicznej. Z chwilą dokonania całkowitej zapłaty zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.
 11. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Klienta (np. błędny e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Sklep będzie także uprawniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać zawarcie lub wykonanie umowy sprzedaży.
 12. Rozpoczęcie realizacji zamówienia Klienta następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności łącznej kwoty należnej Sprzedającemu z tytułu zakupu towaru/usługi.

V. Realizacja zamówienia

Sposoby i terminy płatności.

 1. Klient może dokonać płatności za zakupiony w sklepie apolla.pl towar/usługę kartą płatniczą oraz e-przelewem przez Płatności Shoper.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
 3. Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl).
 4. Realizowane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 6. W przypadku niestwierdzenia wpłaty Klienta, sklep uprawniony jest do anulowania złożonego zamówienia (odstąpienia od umowy sprzedaży), o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

 VI. Warunki oraz koszty dostawy.

 1. Towary są dostarczane za pośrednictwem kuriera.
 2. Dostawa towarów realizowana jest tylko na terenie Polski.
 3. Koszty dostawy przy zakupie do 200,00 zł ponosi Klient składający zamówienie u Sprzedającego za pośrednictwem strony internetowej www.apolla.pl.
 4. Koszt dostawy towaru zakupionego przez Klienta, o wartości wyższej niż 200 zł ponosi Sprzedawca/Usługodawca
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany kosztu dostawy po wcześniejszym uwzględnieniu danej zmiany w Regulaminie.
 6. Sprzedający dostarcza towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci dowodu sprzedaży lub faktury, który jest dołączony do listu przewozowego.
 7. Przed odebraniem towaru od kuriera Klient powinien sprawdzić czy zamówiony towar nie jest uszkodzony oraz czy towar jest zgodny z zamówieniem. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru uszkodzenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.
 8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru wynikające z błędnie podanego przez Klienta adresu dostawy. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sklepu przez przewoźnika, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy

VII. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.
 2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 3. Całkowity czas realizacji zamówienia to: czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz przewidywany czas dostawy. Czas przygotowania zamówienia to 14-30 dni roboczych liczonych od momentu dokonania płatności przez Klienta. Jeśli okaże się, że realizacja przekroczy 30-dniowy termin przygotowania zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. W okresie przedświątecznym czas ten może się wydłużyć, co trzeba wziąć pod uwagę przy zamawianiu towaru. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili skutecznego złożenia zamówienia przez Klient.    

VII. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostawy do Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie, przed jego upływem, oświadczenia w formie elektronicznej na adres mail: sklep@apolla.pl (przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta).
  1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
  2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący.
  3. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy.
  4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  5. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produkt.   
 2. Towary o właściwościach określonych indywidualnie przez Klienta nie podlegają zwrotom. Zgodnie bowiem z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017 poz. 2361) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyłączone jest w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 Dotyczy to:

 1. firan i tkanin zamówionych z usługą szycia,
 2. firan i tkanin kupionych w metrażu (nie dotyczy całych rolek fabrycznie zapakowanych),
 3. produktów gotowych przerobionych na zlecenie konsumenta,
 4. wszystkich pozostałych produktów wytworzonych na specjalne zamówienie konsumenta.

VII. Reklamacje dotyczące zakupionych towarów.

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania produktów bez wad.
 2. W przypadku reklamacji Klient powinien wysłać e-mail na adres sklep@apolla.pl z tytułem reklamacja i wskazać rodzaj wady towaru.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania oraz ustosunkuje się do reklamacji poprzez odpowiedź e-mail na adres Klienta podany w reklamacji.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy lub wymiany na nowe towary. Jeśli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa, Sprzedawca może obniżyć Kupującemu cenę za towar, w takim przypadku zwrot różnicy w cenie nastąpi na konto bankowe wskazane przez Kupującego.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za różnice, w szczególności w kolorze pomiędzy towarem w rzeczywistości a na zdjęciu, które są wynikiem indywidualnych ustawień komputera Klienta.
 6. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty.

VIII. Ochrona danych osobowych.

 1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży zamówionych w Sklepie towarów. a w przypadku wyrażenia przez Klienta stosownej zgody dane osobowe będą przetwarzane także w celach marketingowych. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 2. Dla złożenia zamówienia wymagane jest podanie przez Klienta danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy i realizacji zamówienia. W tym celu Sprzedający może żądać podania przez Klienta m.in.: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej, numer telefonu, ewentualnie NIP-u. W formularzu zamówienia Sprzedający oznacza dane osobowe, których podanie jest niezbędne dla zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować niemożliwością dokonania świadczenia przez Sprzedającego.
 4. Podając dane osobowe Klient może wyrazić zgodę na ich wykorzystanie w celach handlowych i marketingowych przez Sprzedającego lub podmioty trzecie. Zgoda taka jest dobrowolna, nie jest niezbędna dla zawarcia umowy i może zostać w każdej chwili odwołana poprzez przesłanie korespondencji elektronicznej na adres e-mail Sprzedającego wskazany w Rozdziale 1 ust. 2 pkt 1. Regulaminu.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.

IX Prawa własności intelektualnej.

 1. Wszelkie informacje, zdjęcia, grafiki dane i inne materiały udostępniane na stronach internetowych Sklepu (w tym m.in. nazwy, logotypy, kolorystyka, układ witryny, wygląd produktów) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treściami na stronach Sklepu przysługują Sprzedającemu lub podmiotom, z którymi Sprzedający zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych lub innymi prawami własności intelektualnej lub przemysłowej.
 2. Dalsze rozpowszechnianie materiałów o których mowa w ust. 1 zawartych na stronach Sklepu jest zabronione, chyba że konkretny materiał został wyraźnie oznaczony inaczej. Zakazane jest usuwanie informacji o prawach autorskich i innych prawach na dobrach niematerialnych jak na przykład prawa do znaków towarowych

X. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.05.2020 r.
 2. Sklep ma prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od dnia opublikowania ich na stronie www.apolla.pl oraz odnoszą się do zamówień zgłoszonych po ich publikacji.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl